بررسی دانش گلخانه‎داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه‌ای در استان خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی دانش گلخانه‌داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه‎ای در استان خراسان رضوی می‎باشد. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی می‎باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل گلخانه‎داران خیار استان خراسان رضوی (160(N= که از این میان تعداد 108 نفر به روش نمونه‎گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته‎ها نشان می‎دهد دانش اکثر گلخانه‎داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در حد (متوسط) می‎باشد، همچنین، مراجعه به مدیریت کشاورزی مهمترین منبع و شرکت در کلاس‎های آموزشی- ترویجی ضعیف ترین منبع برای کسب اطلاعات در مورد مدیریت تلفیقی آفات می‎باشد. همچنین یافته‎های پژوهشی نشان می‎دهد که هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کانال‎های ارتباطی با دانش گلخانه‎داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه معنی‎داری وجود ندارد، ولی بین متغیر شخصی گلخانه‎داران (میزان تحصیلات) با دانش آنان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه مثبت و معنی‎داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها