ارزیابی منافع کاهش آلودگی نیترات درآبهای مصرفی با روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی شالیکاران در روستاهای گیلان)

نویسندگان

چکیده

در بخش کشاورزی مقادیری از کودهای ازته به‌صورت نیترات به آبهای زیرزمینی نفوذ یافته و موجب آلوده ‌شدن آنها می‌شود. چون آلودگی آب به نیترات تهدیدی جدی برای سلامت روستاییان که تأمین آب آشامیدنی آنها از چاههای نزدیک مزارع است می‌باشد،ضروری است از رهیافت‌های مبتنی بر منافع غیربازاری برای نیل به کشاورزی سودآور و در تعامل مثبت با حفاظت از منابع آبی اقدام شود. در این پژوهش، ارزش تغییرات کیفی آب در رهیافت ارزشگذاری مشروط برای 310 شالیکار از استان گیلان و در سال زراعی 87-1386 محاسبه شده است. یافته‌ها مشارکت مالی54 درصد از بهره‌برداران در بهبود کیفی آب را نشان می‌دهد. به‌منظور انتفاع کشاورزان از سطوح پایین‌تر آلودگی آب، میزان انتظاری تمایل به پرداخت معادل 394069 و 437855 ریال برای هرخانوار و در هر هکتار برآورد شده است. بیشترین و کمترین دامنه ارزش تغییرات کیفی آب،متأثر از گروه‌های درآمدی و تفاوت در مقادیر مصرف کود ازته است. با توجه به نتایج، اتخاذ سیاست‌های حمایتی غیرمستقیم، هدایت سیاست‌های قیمتی در توزیع کودهای ازته به سیاست‌های مؤثر بر ارتقاء سطح معیشت بهره‌برداران همراه با کاهش آلودگی آبهای آشامیدنی از منابع آلاینده غیرکشاورزی، سبب ایجاد توازن میان حفاظت کیفی منابع آبی و تداوم تولید اقتصادی در بخش کشاورزی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها