تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (IJAEDR) - مقالات آماده انتشار