نویسنده = رضا موحدی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی آموزش کشاورزی در دانشگاه پیام نور شهرستان شهرضا

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 929-941

زهرا حاجی هاشمی؛ رضا موحدی


2. آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 679-692

رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ سیما اکبری؛ مینو عزیزی