نویسنده = سیدنعمت اله موسوی
تأثیر نابرابری درآمد برانتشار دی‌اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 539-551

10.22059/ijaedr.2022.325416.669050

جلیل خادم الحسینی؛ سیدنعمت اله موسوی؛ جلیل خداپرست شیرازی


تحلیلی بر آثار سیاست‌های مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 441-455

10.22059/ijaedr.2019.287458.668800

حمیدرضا بشیری؛ سید نعمت اله موسوی؛ بهاء الدین نجفی


خودکفایی گندم و رشد جمعیت در چشم‌انداز 1404 در ایران (درآمدی بر نقش سیاست خرید تضمینی)

دوره 49، شماره 4، دی 1397، صفحه 635-649

10.22059/ijaedr.2018.254163.668578

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


بررسی آثار حذف سیاست‌های حمایتی دولت در بازار گندم ایران؛ رویکرد تعادل بازار

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 241-256

10.22059/ijaedr.2017.62743

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان