نویسنده = کریم نادری مهدیی
بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانو فناورانه در بخش کشاورزی ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 643-959

10.22059/ijaedr.2016.61470

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی


عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-66

10.22059/ijaedr.2016.58828

مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی


بررسی عوامل مؤثر بر توسعة بیمة گندم در شهرستان همدان

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 425-437

10.22059/ijaedr.2014.53161

کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ حشمت اله سعدی؛ لیلا زلیخایی سیار