تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (IJAEDR) - واژه نامه اختصاصی