بررسی رابطه‏ی بین سبک‏های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکترای آموزش کشاورزی

2 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکتری آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه‏ی سبک‌های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان کشاورزی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بودند (3859N=). حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 285 نفر تعیین و با روش طبقه ای با انتساب متناسب نمونه گیری شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‏ای مشتمل بر سه بخش بود. در بخش اول، ویژگی‌های فردی دانشجویان؛ بخش دوم، گرایش به تفکر انتقادی با استفاده از پرسشنامه CCTDI ; و در بخش سوم، سبک‌های یادگیری دانشجویان با استفاده از پرسشنامه کلب (LSI) بررسی شد؛ به منظور سنجش روایی پرسشنامه های مذکور ابتدا پرسشنامه‌ها به فارسی و بار دیگر به انگلیسی برگردانده و با متن اصلی تطابق داده شد؛ سپس نسخه نهایی را جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید کردند. پایایی پرسشنامه CCTDI، از طریق آلفای کرونباخ، 87 درصد برآورد شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه سبک‌های یادگیری کلب از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای آن در مؤلفه آزمایشگری فعال (73/0)، مفهوم سازی انتزاعی (71/0)، مشاهدهی تأملی (69/0)، تجربه عینی (71/0) محاسبه شد. نتایج نشان داد که سبک غالب در دانشجویان کشاورزی سبک یادگیری جذب کننده بوده است و در مجموع دانشجویان از گرایش به تفکر انتقادی مثبتی برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد که سبک‌های یادگیری با برخی از مؤلفه های گرایش به تفکر انتقادی دارای رابطه‏ی معنی دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها