طراحی و تبیین الگوی مفهومی توانمندسازی روانشناختی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی ایران: با استفاده از تحلیل محتوای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

توانمندسازی روانشناختی یکی از موضوع‌های مهم مورد علاقه محققان مدیریت منابع انسانی و عاملی مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی است. پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی کارشناسان ترویج کشاورزی ایران بود. روش تحقیق تحلیل محتوا کیفی با رویکرد متعارف بود و بنابر ضرورت از روش نمونه‌گیری نظری (مصاحبه با مدیران و کارشناسان ترویج کشاورزی به تعداد 16 نفر) استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار مکس کیودا نسخه 12 منجر به استخراج 83 کد و چهار طبقه شامل عوامل فردی و شخصیتی زمینه ساز توانمندسازی روانشناختی (با 5 زیرطبقه)، زمینه سازمانی توانمندسازی روانشناختی (با 7 زیرطبقه)، عوامل ساختاری زمینه ساز توانمندسازی روانشناختی (با 6 زیرطبقه) و عوامل محیطی زمینه ساز توانمندسازی روانشناختی (با 4 زیرطبقه) شد. در پایان پیشنهادهایی برای توانمندسازی روانشناختی کارشناسان ترویج کشاورزی ارائه شد. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان نیروی انسانی در نظام ترویج کشاورزی و جوامع دانشگاهی به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها