نویسنده = محمد بخشوده
تعداد مقالات: 5
1. پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین و اولویت بندی مناطق ناپایدار زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه هلیل‌رود

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 231-248

10.22059/ijaedr.2018.263283.668635

عباس میرزایی؛ منصور زیبایی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ محمد بخشوده