دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 179-368 
1. ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سد و شبکه آبیاری تنگاب فیروزآباد فارس

صفحه 179-195

10.22059/ijaedr.2017.62739

مریم گلباز؛ بهمن حیدری؛ جواد حسین زاد فیروزی؛ باب اله حیاتی؛ فرشید ریاحی درچه


7. طراحی الگوی فرآیندی تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی

صفحه 271-285

10.22059/ijaedr.2017.62745

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد محمدی