دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 343-532 
9. شناسایی عوامل زمینه ای ارتقای مدیریت دانش در دانشکده‌های کشاورزی

صفحه 441-451

10.22059/ijaedr.2013.50231

ملیحه فلکی؛ حمید موحد محمدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ حسین رحمان سرشت


10. تحلیل مؤلفه های مؤثر بر خلاقیت آموزشگران کشاورزی

صفحه 453-462

10.22059/ijaedr.2013.50232

علی اصغر میرک‌زاده؛ وحید علی آبادی؛ نیشمان کریمیان


11. تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعی

صفحه 463-471

10.22059/ijaedr.2013.50233

سید رضا اسحاقی؛ روح اله رضایی؛ یوسف حجازی؛ نعمت اله شیری؛ سیدعلیرضا قدیمی


12. مقایسۀ ابعاد مختلف پایداری صید در تعاونی های پره استان گیلان

صفحه 473-488

10.22059/ijaedr.2013.50234

شهلا چوبچیان؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ سید امین الله تقوی مطلق؛ غلامحسین حسینی نیا