دوره و شماره: 42-2، شماره 4 - شماره پیاپی 1127905، مهر 1391، صفحه 479-704 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
14. بررسی سازوکارهای توسعه سرمایه اجتماعی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 627-645

10.22059/ijaedr.2012.28593

فرحناز رستمی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری؛ محمد علی محمدی