دوره و شماره: 2-41، شماره 1 - شماره پیاپی 320592، خرداد 1389، صفحه 1-111 (مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران) 
2. تاثیرآزادسازی تجاری برآلودگی محیط زیست در ایران

حسین مهرابی بشرآبادی؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ علی اکبر باغستانی؛ حبیبه شرافتمند


4. تعیین عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی

حسین یادآور؛ یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ ایرج صالح


10. تحلیل نگرش شهروندان کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

حسین شعبانعلی فمی؛ جواد قاسمی؛ راحیل ملکی پور؛ امید شریفی