نویسنده = جعفری، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی، مورد مطالعه: شهرستان استهبان

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 311-321

قاسم حسینی؛ محمد رضا محبوبی؛ احمد عابدی سروستانی؛ مسلم جعفری