نویسنده = حیدری ظهیری، نازی
تعداد مقالات: 1
1. سهم اقتصادی مصرف منابع جنگلی در معیشت روستایی (مورد مطالعه: منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 207-215

نازی حیدری ظهیری؛ حمید امیرنژاد؛ سید علی حسینی یکانی