نویسنده = امیرنژاد، حمید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ایجاد بازارآب و بهبود فناوری آبیاری بر الگوی کشت و درآمد بخش کشاورزی (دشت هشتگرد، استان البرز)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 691-706

محمدحسن مبشری؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد


2. بررسی عوامل مؤثر بر صادرات گیاهان دارویی ایران (مورد مطالعه: زیرۀ سبز)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-81

حمید امیرنژاد؛ فاطمه مزرعه؛ حامد نویدی