نویسنده = امینی، امیر مظفر
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی نقش مدیریت در عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی مورد نمونه: استان اصفهان

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 531-548

مریم نجفی؛ هدایت الله نوری؛ امیرمظفر امینی