نویسنده = رسولی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار فصلی و پیوستگی مکانی بازار (مطالعه موردی: بازار گوشت مرغ در ایران)

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 323-333

قادر دشتی؛ زهرا رسولی؛ محمد قهرمانزاده