نویسنده = Heshmatollah Saadi
تعداد مقالات: 9
6. عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-66

10.22059/ijaedr.2016.58828

مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی