نویسنده = احسان قلی فر
تعداد مقالات: 5
3. شناسایی عوامل موثر بر ضایعات سیب در استان زنجان

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 281-292

10.22059/ijaedr.2012.30475

علی اسدی؛ احسان قلی فر؛ مرتضی اکبری


5. عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 93-104

جواد قاسمی؛ سعیده نظری؛ زهرا قارون؛ حسین روحانی؛ احسان قلی فر